Lipno

Lipno – miasto z 15 tys. mieszka?ców, po?o?one nad Mieni?. Prawa miejskie Lipno uzyska?o w 1349 roku z r?k ksi?cia ??czyckiego i dobrzy?skiego W?adys?awa zwanego Garbatym. Od 1371 roku Lipno zosta?o stolic? powiatu lipnowskiego. W lipnowskim dworze obronnym cz?sto przebywa?a ksi??na dobrzy?ska Ma?gorzata, wdowa po ksi?ciu Kazimierzu, od tego czasu miasto zyska?o na znaczeniu bowiem tu odbywa?y si? sejmiki szlacheckie oraz s?dy ziemskie. Miasto rozwin??o si? równie? jako o?rodek rzemie?lniczy promieniej?cy na ca?? okolic?. Miasto uzyska?o szereg przywilejów królewskich: w 1422 roku od W?adys?awa Jagie??y, w 1519 roku od króla Zygmunta Starego oraz w 1790 roku od króla Stanis?awa Augusta. Od 1793 roku miasto znalaz?o si? pod zaborem pruskim, potem na krótko w latach 1807 – 1815  w Ksi?stwie Warszawskim a od 1815 roku w zaborze rosyjskim.
Spacer rozpoczynamy na rynku lipnowskim – placu Dekerta. W po?udniowo – zachodnim naro?niku rynku wznosi si? gotycki ko?ció? Wniebowzi?cia NMP, zbudowany w XIV wieku. Jest to budowla wzniesiona z ceg?y. Orientowana. G?ówny o?tarz ?wi?tyni zosta? przeniesiony oko?o 1762 roku ze Sk?pego. O?tarz posiada bogat? rze?b? a w centralnym polu obraz Wniebowzi?cia NMP p?dzla Wojciecha Gersona. Na pó?nocnej ?cianie ko?cio?a zawieszona jest tablica pami?tkowa ufundowana przez Zbigniewa Rykaczewskiego, syna Heleny i Leona w?a?cicieli maj?tku Suszewo ku czci aresztowanych w  dniu 24 pa?dziernika 1939 roku 32 ziemian z powiatu lipnowskiego, nast?pnie zamordowanych w Rudau ko?o Królewca.  W po?udniowej pierzei rynku znajduje si? budynek ratusza miejskiego z oko?o 1831 roku, przebudowany w 1878 roku. Na ?cianie ratusza jest zawieszona pami?tkowa tablica ku czci Zygmunta Uzarowicza ( 1924 – 1939 ), burmistrza miasta zamordowanego przez hitlerowców.  Wychodzimy z rynku ul. Pi?sudskiego, przecinamy w dalszej kolejno?ci ul. Ko?ciuszki i wkrótce po lewej stronie dochodzimy do niewielkiego wzgórza. Jest to Góra ?w. Antoniego – domniemane grodzisko ?redniowieczne, które funkcjonowa?o w XIII – XIV wieku okre?lone historycznie jako „castrum Lypa”. U podstawy grodzisko posiada wymiary 40 x 80 metrów. Na niewysokim szczycie jest umieszczona kapliczka z figur? ?w. Antoniego z 1910 roku. Idziemy dalej ul. Pi?sudskiego, z której skr?camy w prawo w ul. Staszica. Dochodzimy do ewangelicko – augsburskiego ko?cio?a ?wi?tej Trójcy, zbudowanego w latach 1865 – 1868 wed?ug projektu Wojciecha Wawrzy?ca Bobi?skiego.  Ulic? Staszica dochodzimy do ul. Mickiewicza, wkrótce po prawej stronie pod nr 33 osi?gamy kino „ Nawojka”. Budynek powsta? w 1 po?owie XIX wieku z przeznaczeniem na cerkiew prawos?awn?. Po wojnie cerkiew zosta?a przebudowana i przeznaczona na cele kulturalne. Idziemy  wzd?u? ul. Mickiewicza, nast?pnie ul. Ko?ciuszki, któr? przecinamy ul. Pi?sudskiego. Wkrótce po prawej,  za komend? miejsk? policji zaczyna si? Park Miejski im. Gabriela Narutowicza. Park posiada  prawie 12,5ha powierzchni i obejmuje wzgórze morenowo – czo?owe. W centrum parku uwag? zwraca drewniana altana z 1924 roku oraz umieszczony na skraju parku Pomnik Niepodleg?o?ci ods?oni?ty w 1992 roku po?wi?cony bohaterom walk o Polsk? w latach 1918 1920. Wcze?niejszy pomnik z 1930 roku zniszczyli Niemcy w 1939 roku. Na najbli?szym skrzy?owaniu skr?camy w lewo w ul. Szkoln?. Po prawej stronie po?o?ona jest miejska nekropolia. Na cmentarzu, w centrum stoi kaplica ?w. Barbary z 1837 roku zbudowana w miejscu rozebranego ko?cio?a pod tym samym wezwaniem, jest murowana z ceg?y, neogotycka. Przed kaplic? po prawej stronie alei znajduje si? kaplica grobowa rodziny Pl?skowskich herbu Oksza – w?a?cicieli maj?tku G?odowo. Poza tym na cmentarzu jest wiele ciekawych architektonicznie grobowców w?a?cicieli okolicznych maj?tków m.in. : Winnickich, Ro?ciszewskich, Podczaskich, Starzy?skich i Ró?yckich. Interesuj?cy jest równie? grobowiec Antoniego Grabowskiego, jak g?osi inskrypcja:„ Towarzysza Broni Napoleona I, Dowódcy Baterii Artylerii by?ych Wojsk Polskich, Kawalera Krzy?ów i Medali z wyspy ?w. Heleny ”. Grobowiec ten znajduje si? z prawej strony g?ównego wej?cia. Wracamy do rynku

Kategoria: 
Niemiecki
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Lipno
Wyszukaj wydarzenie