Szlaki kajakowe

Propozycje sp?ywów  kajakowych


Sp?yw I - (2-3 dni) BRD?


Woziwoda – Go??bek - Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn - Gostycyn Nogawica - Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica) – Wielonek – Pieczyska – Kr?giel - Samoci??ek


Przystanek I - Woziwoda  – Go??bek (12 km)

(odcinek rzeczny) Woziwoda  – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica) – Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

M1 Woziwoda-to osada le?na, siedziba nadle?nictwa. Przed rozpocz?ciem sp?ywu na pewno warto uda? si? na spacer po tych przepi?knych pod wzgl?dem przyrodniczym terenach.
Po lewej stronie, przed mostem na trasie z Tucholi do Czerska znajduje si? dobrze prosperuj?ce, administrowane przez nadle?nictwo pole namiotowe. Spacer mo?na rozpocz?? od Rezerwatu „Cisy Nad Czersk? Strug?”. 
W bliskiej okolicy znajduj? si? rezerwaty przyrody: "Jeziorka Kozie"  (12,3 ha - rezerwat typu
torfowiskowego) oraz  "Jezioro Zdr?czno"  (15,74 ha - rezerwat typu florystyczno-torfowiskowego). Uwag? zwraca okaza?y pomnik przyrody, jaki stanowi zespó? d?bów. Najwi?kszy z nich mierzy w obwodzie 620 cm.

Nadle?nictwo Woziwoda  po?o?one jest w samym centrum Borów Tucholskich.Na jego terenie znajduje si? w sumie 6 rezerwatów przyrody, 75 pomników przyrody , 20 jezior, 500 ha drzewostanów nasiennych.

Jest tu równie? O?rodek Edukacji Przyrodniczo - Le?nej oraz wybudowana "zielona szko?a".  B?d?c tu, warto pokusi? si? o przej?cie ?cie?ki przyrodniczo-le?nej ukazuj?cej ciekawe fragmenty Borów Tucholskich oraz dzia?ania le?ników zmierzaj?ce do zachowania i ochrony zasobów le?nych. ?cie?ka liczy sobie 13 przystanków. Czas przemarszu to oko?o 3 godziny. Cz??? ?cie?ki zlokalizowana jest w rezerwacie przyrody Dolina Rzeki Brdy" 

M3 Rezerwat "Cisy nad Czersk? Strug?"
Rezerwat le?y w pobli?u drogi wojewódzkiej nr 237 Tuchola - Czersk, 3km od Czerska. Najatrakcyjniejsza cz??? rezerwatu, z drzewostanem wielogatunkowym, wielopi?trowym z du?ym skupiskiem cisów, jest ogrodzona. Porusza? si? mo?na po tym obszarze tylko po wyznaczonych ?cie?kach. Od zachodu rezerwat graniczy z ??kami le??cymi w dolinie Czerskiej Strugi. Oko?o 0,5 km na wschód po?o?one jest Jezioro ?widno. W pobli?e rezerwatu dotrze? mo?na pojazdem samochodowym, pozostawiaj?c go na parkingu le?nym i dalej 200 m przej?? nale?y piechot?. Na parkingu i przy bramie rezerwatu znajduj? si? tablice informacyjne. M3

M4 Rezerwat "Jeziorka Kozie"
Po?o?ony w odleg?o?ci oko?o 4 km na pó?nocny zachód od Woziwody. S? to 4 jeziorka o zarastaj?cym lustrze wody (proces tworzenia torfowiska wysokiego.W rezerwacie wyst?puj? ro?liny chronione charakterystyczne dla torfowisk wysokich.
 Najbardziej malownicze jeziorko   zosta?o udost?pnione dla zwiedzaj?cych. W tym celu wybudowano k?adk? drewnian?, co pozwala na dotarcie na skraj tafli wody, obserwacj? ro?lin chronionych. Na ?cie?ce prowadz?cej do jeziorka i obok k?adki znajduj? si? tablice informacyjne o rezerwacie. Do rezerwatu dotrze? mo?na pieszo lub rowerem, najlepiej od Woziwody. Dojazd samochodem mo?liwy drogami: Woziwoda - Rytel lub Woziwoda - Zap?dowo na wysoko?? rezerwatu, po czym po pozostawieniu samochodu na poboczu drogi, doj?? nale?y piechot?. M4

M5 Rezerwat "Jezioro Zdr?czno"    
Po?o?ony oko?o 5 km   na pó?nocny zachód od Woziwody. Jest rezerwatem wodno –torfowiskowym. Jezioro jest kra?cowym ogniwem d?ugiej rynny odp?ywowej wype?nionej ci?giem jezior, do których nale?? jeziora: Sztuczne, Grzybiec, Bia?a, Bieliniec, O?na, Tuczno. Uroku dodaje w tych okolicach liczny i pi?kny starodrzew sosnowy. Jezioro najlepiej odwiedza? przy okazji ogl?dania J.Kozich. Obserwacje mo?na prowadzi? tylko z niektórych miejsc brzegu jeziora. M5

M12 Rezerwat Przyrody „Dolina Rzeki Brdy”:
Rezerwat "Dolina Rzeki Brdy" rozci?ga si? wzd?u? koryta Brdy na po?udniowy wschód od  Woziwody a? do miejscowo?ci Pi?a - M?yn. Przez wi?ksz? cz??? tego terenu przechodzi niebieski szlak turystyczny  "Szlak Brdy" oraz ?ó?ty im. B. Nowodworskiego.
Utworzony zosta? w 1994 roku dla ochrony wyj?tkowych walorów  przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzeki Brdy.
Na obszarze rezerwatu znajduj? si? liczne pomniki przyrody oraz stanowiska ro?lin chronionych. Rezerwat jest równie? ostoj? wielu rzadkich zwierz?t takich jak: bobry, wydry, zimorodki, g?go?y. Cz?sto zlatuj? bociany czarne, rybo?owy i tracze nurog?si. W?ród ryb króluje pstr?g t?czowy. Najwa?niejszym elementem ochrony rezerwatu jest sama rzeka Dzi?ki podmywaniu brzegów, przewracaniu si? drzew, zarastaniu koryta ro?linno?ci? wodn?, kszta?tuje si? od wieków jej linia nurtu. Meandry, starorzecza, ?achy, odsypy, g?azowiska, strome skarpy, urwiska, wywroty przegradzaj?ce koryto, wyspy, to elementy powszechnie wyst?puj?ce w krajobrazie Brdy, nadaj?ce jej niezwyk?ego uroku i naturalnego charakteru. M12


Przystanek II - Go??bek  – Rudzki Most

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek  – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica)– Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

M13 Go??bek- W nadle?nictwie Go??bek znajduje si? ciekawy Park Dendrologiczny  , z licznymi gatunkami i odmianami drzew oraz krzewów. Nieopodal usytuowane jest kameralne pole biwakowe z odleg?ym o zaledwie 300 m sklepikiem i przystankiem.
Warto równie? wspomnie?, i? tu? obok wytyczono przeurocz? ?cie?k? przyrodniczo-dydaktyczn? Jelenia Wyspa , która rozpoczyna si? i ko?czy obok nadle?nictwa. Jej trzyipó?kilometrowa trasa ukazuje charakterystyczne dla Borów Tucholskich zbiorowiska ro?linne - drzewostany sosnowe z domieszk? ?wierka, ro?liny torfowisk i bagien oraz zbiory drzew doborowych, o najlepszych cechach jako?ciowych, obj?tych specjaln? ochron?. M13

M14  Nadle?nictwo Tuchola
z siedzib? w Go??bku
89 - 500 TUCHOLA
tel. (052) 334 80 05, 334 80 73
fax. (052) 334 80 04
e-mail: tuchola@torun.lasy.gov.pl
www.tuchola.torun.lasy.gov.pl M14


M15 Park Dendrologiczny
Na obszarze 2.61 ha zgromadzonych jest ok. 150 gatunków i odmian drzew i krzewów. Wytyczone alejki oraz przej?cie pomostem na terenie zabagnionym, trwa?e oznaczenia gatunków drzew i krzewów, a tak?e licznie rozmieszczone ?awki, umo?liwiaj? naprawd? mi?e sp?dzenie czasu. Na terenie Parku znajduje si? te? „Letnia klasa” – pomieszczenie, w którym dzieci i m?odzie? mog? kontynuowa? zaj?cia terenowe „pod dachem”. M15


Przystanek III – Rudzki Most - ?wit

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most  – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica) – Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

M17 Rudzki Most- Cz??? miasta Tucholi. Tartak. Punkt etapowy sp?ywów kajakowych Brd?. Czynny jest tu camping WPT "Brda" z restauracj? "Pod Jeleniem". 200 m od mostu w gór? rzeki, w nurcie, dostrzec mo?na g?az narzutowy zw."Kamieniem Jagie??y" - rzadko spotykany kwarcyt z ?y?? ?upku biotytowego - granit rapakiwi o obw. 7,8 m i d?ug. 2,5 m. Lasy ko?o Rudzkiego Mostu by?y na jesieni 1939r. miejscem masowych zbrodni hitlerowskich. W 5 zbiorowych mogi?ach prochy 560 mieszka?ców miasta i powiatu tucholskiego. M17

M18 Adres Campingu:
Rudzki Most, ul. ?wiecka 124
89-500 Tuchola
tel. 0048 52 334-21-95 M18

Przystanek IV - ?wit

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica) – Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek


M19 wit to miejscowo?? niedaleko Rudzkiego Mostu, równie? tu znajduje si? most, pole biwakowe na lewym brzegu rzeki. Opodal le?nictwa zauwa?y? mo?na kilka siedemsetletnich pomnikowych d?bów o obw. powy?ej 200 cm. 1,5 km na pd. oraz  uroczysko "Piek?o"-prze?om Brdy, wrzynaj?cej si? w warstwy trzeciorz?du, nadaj?c rzece charakter górskiego potoku. W korycie g?azowisko spi?trzaj?ce nurt Brdy - "Piek?o" 
M19

M20 "Piekie?ko". Uroczysko, prze?om Brdy. Najatrakcyjniejszy odcinek rzeki. Rzeka ?ci?ni?ta miedzy wysokimi brzegami ma wartki nurt, zaskakuj? liczne bystrza z g?azami. Korony wysokich, starych drzew porastaj?cych brzegi pochylaj? si? nad g?owami. Odcinek ten, zaliczany do rzek o charakterze górskim, mo?e przedstawia? ró?ny stopie? trudno?ci, od ?atwego do bardzo trudnego, w zale?no?ci od poziomu wody. M20


Przystanek V – ?wit- Pi?a-M?yn

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica)– Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

M21 Pi?a M?yn- w tym miejscu nad rzek? wznosi si? most na trasie Gostyczyn – Zamrzenica. Po lewej stronie, oko?o 200 m przed mostem uchodzi wybetonowanym korytem Szumionka- pozosta?o?? po m?ynie i tartaku. Pr?d rzeki w tym miejscu s?abnie, rozpoczyna si? rozlewisko Jeziora Koronowskiego o d?. 36 kma d? lini brzegowej 102m i g??boko?ci 20 m. Sztuczne spi?trzenie Brdy przez zapor? w Pieczyskach. M21


Przystanek VI – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica  – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski (Sokole Ku?nica) – Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

M23 Adres Stanicy Wodnej
Gostycyn Nogawica Stanica Wodna PTTK
89-520 Gostycyn, tel. 0048 52 334-64-20
Rezerwacje miejsc tel. 0048 52 322-35-89 M23

Przystanek VII – Gostycyn Nogawica – Zalew Koronowski

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski  (Sokole Ku?nica)– Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

M24 Zalew Koronowski po?o?ony jest w dolnym odcinku rzeki Brdy, w pobli?u miejscowo?ci Koronowo, od której przyj?? swoj? nazw?. Rozci?ga si? od uj?cia rzeki Kamionki do Samoci??ka w sumie na d?ugo?cii oko?o 36 km. Tworz? go spi?trzone zapor? w Pieczyskach wody rzeki Brdy. G?ówn? funkcj? dla której powsta? Zalew Koronowski jest funkcja energetyczna. Zalew Koronowski le?y w obr?bie Obszaru Chronionego Krajobrazu, ??cz?cego si? na pó?nocy ze stref? ochronn? Tucholskiego Parku Krajobrazowego, na zachodzie z obszarami chronionego krajobrazu dolin rzek Kamionki i S?pólnej a na po?udniowym zachodzie rynny jezior byszewskich. Zalew ten to doskona?e miejsce dla uprawiaj?cych turystyk? wodn?, piesz? i rowerow?,  dla w?dkarzy, my?liwych, ichtiologów, ornitologów, etymologów, a tak?e grzybiarzy czy fotografów. To tak?e doskona?y akwen do uprawiania ?eglarstwa.  Przy brzegach Zalewu Koronowskiego usytuowanych jest wiele przystani i o?rodków wczasowych. To w?a?nie tu, co roku organizowane s? liczne regaty (równie? o randze ogólnopolskiej), rejsy i kursy ?eglarskie. Najbardziej znane miejscowo?ci wypoczynkowe nad Zalewem to: Pieczyska, Samoci??ek, Kr?giel, Romanowo, Krówka Le?na, Sokole-Ku?nica, Wielonek, Zamrzenica i inne.

Sokole-Ku?nica to wie? na prawym brzegu Brdy.
Pole namiotowe znajduje si? na skarpie po prawej stronie
obok niego O?rodek Wczasowy Kuratorium O?wiaty- czynny od 1 lipca do 26 sierpnia.
Pó? kilometra od wsi znajduje si? O?rodek Wczasowy „Sokó?ka", (http://www.wypoczywamy.pl/258,obiekt,sokolka_osrodek_wczasowy.html) z dobrze przygotowan? baza noclegow?, gastronomiczn? i rekreacyjn?. P?ywaj?c kajakiem po Zalewie Koronowskim warto zatrzyma? si? tu na pyszny posi?ek jaki serwowany jest w restauracji o?rodka.

Nieopodal „Sokó?ki” dzia?a od zaledwie kilku lat ekskluzywny Pensjonat Agroturystyczny
„Rybakówka” (http://www.rybakowka.pl/).

Kieruj?c si? praw? stron? brzegu dotrzemy do Le?niczówki Podgrodzie. O?rodek hodowlany nadle?nictwa Ró?anna - kwatery ?owieckie. Je?li akurat nie ma rezerwacji jest szansa znalezienia wolnego miejsca. 400 m poni?ej, prom przez jezioro.

Na jednym brzegu znajduje si? Stanica wodna PTTK Sokole-Ku?nica"
(http://www.pttk.bydgoszcz.pl/baza-noclegowa/sokole-kuznica/)
A w niej: wypo?yczalnia kajaków, sklep, ma?a gastronomia; domki ca?oroczne, sezonowe i pawilon z 5 pokojami 3 osobowymi, z umywalkami. Naprzeciwko na prawym brzegu mi?o?nicy w?dkarstwa znajd? "punkt w?dkarski PZ".
Na drugim brzegu znajduje si? O?rodek Wczasowy "Wrzos" (http://www.wielonek.eu/752.html?*session*id*key*=*session*id*val*).M24

Informacje o innych o?rodkach wypoczynkowych 


Przystanek VIII – Zalew Koronowski - Wielonek

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski– Wielonek  – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek


J27 Wielonek- tu znajduje si? kompleks domków letniskowych po?o?onych wzd?u? drogi biegn?cej równolegle do brzegu w odleg?o?ci oko?o 100 m. Obszar pomi?dzy brzegiem a drog? jest zalesiony, st?d miejscowo?? nie jest widoczna z wody. Znajduje si? na trasie szlaku turystycznego czarnego.


Przeprawa Promowa na Zalewie Koronowskim

Prom samochodowo-osobowy „Koronowo” na trasie : Sokole-Ku?nica - Wielonek

Kiedy mo?na skorzysta? z przeprawy promowej:

29 kwietnia (warto si? upewni?) pi?tek od 8:00 do 20:00

Maj (warto si? upewni?) od poniedzia?ku do czwartku
od pi?tku do niedzieli
w ?wi?ta od 8:00 do 18:00
od 8:00 do 20:00
od 8:00 do 20:00

czerwiec we wszystkie dni od 7:00 do 20:00
lipiec we wszystkie dni od 7:00 do 21:00
sierpie? we wszystkie dni od 7:00 do 20:00
wrzesie? we wszystkie dni od 7:00 do 18:00
pa?dziernik od pi?tki do niedzieli
w ?wi?ta od 9:00 do 17:00
od 9:00 do 17:00


J29 Adres do OW "Wrzos" w Wielonku
Zalew Koronowski,
89-525 Sucha,
tel. 0048 52 382-26-75
www.wielonek.eu
O?rodek dysponuje wieloma domkami, równie? murowanymi z saun? i pe?nym w?z?em sanitarnym. Przy O?rodku znajduje si? przysta? wodna, w której wypo?yczy? mo?na sprz?t p?ywaj?cy tj. rowery wodne, kajaki, ?odzie wios?owe. Dla spragnionych wi?kszych wra?e? na l?dzie przygotowane s? równie? rowery, skutery l?dowe i quady. Miejsca w o?rodku najlepiej rezerwowa? z wyprzedzeniem, gdy? ze wzgl?du na bogactwo oferty o?rodka i urok otaczaj?cych go terenów wynajmowany jest cz?sto przez organizatorów zjazdów i szkole? dla firm.  J29


Przystanek IX – Wielonek -Pieczyska

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski – Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek

J29 Pieczyska to przede wszystkim raj dla ?eglarzy. Ci, którzy nie maj? w?asnego sprz?tu, mog? go wypo?yczy? na miejscu: ?aglówki typu omega, rowery wodne,  ?odzie wios?owe, kajaki a tak?e rowery górskie.
Oprócz zalewu najwi?ksz? atrakcj? Pieczysk s? rozleg?e lasy, w sezonie pe?ne grzybów. Okoliczne bory to tak?e idealne miejsce na rowerowe wypady. K?pielisko jest strze?one. W bliskich okolicach od pla?y znajduje si? wiele o?rodków wypoczynkowych oraz punktów gastronomicznych. J29

Przystanek X – Pieczyska-Kr?giel

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski– Wielonek – Pieczyska – Kr?giel  – Samoci??ek

 J30 Kr?giel
Tu znajduje si? O?rodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "KR?GIEL'' oraz pewnego rodzaju basen portowy, do którego wp?ywa si? przez w?ski kana? znajduj?cy si? na pó?wyspie.  J30

J31 Adres:
O?RODEK REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWY ""KR?GIEL''
Nowy Jasiniec
86-010 Koronowo
tel. 052 382-97-29
J31


Przystanek XI – Kr?giel - Samoci??ek

(odcinek rzeczny) Woziwoda – Go??bek – Rudzki Most – ?wit – Pi?a M?yn – Gostycyn Nogawica – (odcinek jeziorny) Zalew Koronowski– Wielonek – Pieczyska – Kr?giel – Samoci??ek


J32 Samoci??ek - miejscowo?? usytuowana na brzegach Jeziora Bia?ego.
Bez wahania poleci? tu mo?na wypoczynek w O?rodku Wypoczynkowym „Julia”. W okresie letnim O?rodek zaprasza na czyst? pla?? z placem zabaw dla dzieci. Osoby lubi?ce aktywny wypoczynek skorzysta? mog? z wypo?yczalni sprz?tu turystyczno-sportowego. O?rodek poza sklepikiem udost?pnia restauracje oraz pokoje w budynku murowanym. Dodatkow? atrakcj? jest cumuj?cy przy pomo?cie ?eglarskim statek wycieczkowy „Niva”( tel. 0048 603-556-220).
Tu nie mo?na si? nudzi?. J32

 Rady praktyczne:Wszystkim tym, dla których przygoda z kajakiem to ich „pierwszy raz” zach?camy do skorzystania z rad i organizacji sp?ywu przez profesjonalne firmy.
Pami?ta? musimy przy tym, i? nale?y:
- zapozna? si? z tym co warto zobaczy? na szlaku sp?ywu;
- zarezerwowa? termin sp?ywu i odpowiedni? ilo?? oraz rodzaj kajaków;
- op?aci? wywózk? kajaków i osób w gór? rzeki, tak by zako?czy? nasz sp?yw w miejscu, gdzie zostawili?my swój samochód na Parkingu strze?onym; (w ten sposób zaoszcz?dzimy par? z?otówek na transporcie kajaków i osób)
- zanotowa? numer kontaktowy do firmy, która wywozi kajaki, by w razie potrzeby móc umówi? si? na odbiór kajaków z innego miejsca ni? to by?o ustalone;
 - zabra? na kajak map?, latark?, a dokumenty i odzie? zapakowa? w szczelne worki foliowe (specjalne worki mo?na kupi? w sklepach sportowych) a to na wypadek wywrotki, które czasem si? zdarzaj?.
- przygotowa? sobie napoje, kanapki i troch? s?odyczy na wypadek, gdyby?my zg?odnieli pr?dzej ni? dotrzemy do najbli?szego punktu z baz? gastronomiczn?
- warto zabra? odzie? na zmian? (w szczelnie zamkni?tym worku) a tak?e czapeczk? i okulary przeciws?oneczne
- zabra? aparat fotograficzny
- zabra? dobry humor i ch?? przygody ;)

  
Co warto zobaczy?, co warto wiedzie?:


 Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczó?kowskiego" w Wierzchlesie.
Rezerwat powsta? w 1827 roku i zalicza si? do najstarszych rezerwatów w Polsce. Jest on wielk? osobliwo?ci? przyrodnicz? z uwagi na wyst?powanie cisa w stanie naturalnym. Zwiedzanie rezerwatu tylko z przewodnikiem
- Ewa ?mudzka tel. 0 - 606 922 582.
Dojazd do rezerwatu: z Tucholi oko?o 25 km drog? nr 240 w kierunku ?wiecia.
W miejscowo?ci Rudzki Most za mostem skr?camy w lewo w kierunku Cekcyna. Nast?pnie w miejscowo?ci Cekcyn kierujemy si? na Wierzchucin.

Akwedukt w Fojutowie
Najwi?kszy w Polsce akwedukt zbudowany w latach 1845-49, miejsce skrzy?owania Wielkiego Kana?u Brdy i Czerskiej Strugi.
Dojazd do akweduktu: z Tucholi oko?o 20 km drog? 237 w kierunku Czerska. W miejscowo?ci Legb?d za mostem skr?camy w lewo.

Park Dendrologiczny "Nad St??k?"
Po?o?ony jest przy zabudowaniach Nadle?nictwa Tuchola w Go??bku, oko?o 8 km z Tucholi drog? w kierunku Tlenia. Wyst?puje tu 57 gatunków drzew rosn?cych na powierzchni 2,61 ha.

?cie?ka przyrodniczo-dydaktyczna "Jelenia Wyspa"
?cie?ka ma swój pocz?tek przy siedzibie Nadle?nictwa Tuchola w Go??bku, oko?o 8 km z Tucholi drog? w kierunku Tlenia. Na trasie ?cie?ki o d?ugo?ci ok. 3,5 km wyznaczono 10 przystanków tematycznych.

?cie?ka Przyrodniczo-Le?na "Nad Brd?"
?cie?ka o d?ugo?ci ponad 5 km rozpoczyna si? i ko?czy przy zabudowaniach Nadle?nictwa Woziwoda ( z Tucholi oko?o 12 km drog? 237 w kierunku Czerska). W znajduj?cym si? tu O?rodku Edukacji Ekologicznej mo?na zobaczy? ciekawe ekspozycje przyrodnicze - dost?pne dla zwiedzaj?cych od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 7.00 - 15.00.

Wystawy
- Wystawa Kultury India?skiej im . Sat Okha w Wymys?owie ko?o Tucholi (z Tucholi oko?o 5 km drog? w kierunku Tlenia), czynna wy??cznie w sezonie letnim tel. 0048 52 334-32-19
- Wystawa Narz?dzi Rzemie?lniczych w Bys?awiu; Edmund Chmara, tel. 0048 52 334-95-26. Mile widziane wcze?niejsze zg?oszenie telefoniczne.

Muzeum Borów Tucholskich (ul. Podgórna 3, 89-500 Tuchola, tel. 00 48 52 334-21-89)
Muzeum otwarto w 1980 roku. Siedzib? muzeum stanowi budynek z prze?omu XIX/ XX wieku zlokalizowany przy zbiegu ulic Podgórnej i Murowej. Muzeum gromadzi dorobek kultury borowiackiej oraz prezentuje histori?, etnografi? i przyrod?. Organizuje wystawy sta?e (Etnografia Borów Tucholskich, Fauna i Flora Borów Tucholskich) i czasowe (twórczo?? miejscowych artystów ludowych: hafciarek, rze?biarzy i malarzy).
godziny otwarcia:
- wrzesie? - maj: poniedzia?ek- pi?tek 8:00 - 15:00, wtorek 9:00 - 16:00
- lipiec - sierpie?: poniedzia?ek - pi?tek 9:00 - 17:00, sobota - niedziela 9:00 - 15:00

Kr?gielnia Tuchola, ul. Pocztowa 7a, tel. 0048 52 334-39-60
- czynna: poniedzia?ek czwartek (11.00 - 22.00), pi?tek - niedziela (13.00 - 23.00)

Wypo?yczalnie sprz?tu wodnego
Jezioro G??boczek - Tuchola, ul. Podmiejska (ko?o PoloMarketu)
Jezioro Wielkie Cekcy?skie - Cekcyn- z Tucholi oko?o 12 km drog? w kierunku Cekcyna
Jezioro Bys?awskie - Bys?aw - z Tucholi oko?o 15 km drog? nr 240 w kierunku ?wiecia
Jezioro Rudnica - Raci?? - z Tucholi oko?o 10 km drog? nr 237 w kierunku Czerska

Jazda Konna
O?rodek Je?dziecki Q? Ostrowo 61 89-512 Iwiec te. 0048 52 559-05-01, +48 504-251-686 www.qn.las.pl

Stadnina Koni "Paradizo" Wymys?owo ko?o Tucholi - z Tucholi oko?o 5 km drog? w kierunku Tlenia tel. 0048 52 334-32-19
Stajnia "Arka" ul. Pilska 20 89-520 Gostycyn - z Tucholi oko?o 13 km drog? nr 237 w kierunku Bydgoszczy tel. 0048 52 334-60-51, +48 606-757-204
O?rodek Je?dziecki "Skr?t" Wysoka 35, 89-512 Iwiec - z Tucholi oko?o 22 km drog? nr 240 w kierunku ?wiecia. W miejscowo?ci Rudzki Most za mostem skr?camy w lewo w kierunku Cekcyna. Nast?pnie w miejscowo?ci Cekcyn kierujemy si? na Wierzchucin. tel. +48 504-003- 940, www.skret.eu

 


Sp?yw II Rytel - Woziwoda - Go??bek - Rudzki Most - ?wit - Pi?aM?yn (54 km);

Sp?yw III Wielki Kana? Brdy - Rytel - Zielonka (21 km)

Sp?ywy kajakowe jednodniowe


Sp?yw I  Samoci??ek – Kr?giel – Pieczyska

Sp?yw II Kr?giel – Wielonek

Sp?yw III Kr?giel – Samoci??ek- Sokole Ku?nica

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Szlaki kajakowe
Wyszukaj wydarzenie